Input: 1-Phase [110V-115V]Output: 3-Phase [200V-240V]
“Voltage Doubler” + Phase Converter
0.5 HP (0.37kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
1.0 HP (0.75kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
1.5 HP (1.1kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
 
 
Input: 1-Phase [200V-240V]Output: 3-Phase [200V-240V]
Phase Converter
0.5 HP (0.37kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
1 HP (0.75kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
2 HP (1.5kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
3 HP (2.2kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
5 HP (4.0kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
 
 
Input: 3-Phase [200V-240V]Output: 3-Phase [200V-240V]
0.5 HP (0.37kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
1 HP (0.75kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
2 HP (1.5kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
3 HP (2.2kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
5 HP (4.0kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
7.5 HP (5.5kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
10 HP (7.5kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
15 HP (11kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
20 HP (15kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
25 HP (18.5kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
30 HP (22kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
40 HP (30kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
50 HP (37kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
60 HP (45kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
75 HP (55kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
100 HP (75kW) — IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
 
 
Input: 3-Phase [380V-480V]Output: 3-Phase [380V-480V]
1 HP (0.75kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
2 HP (1.5kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
3 HP (2.2kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
5 HP (4.0kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
7.5 HP (5.5kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
10 HP (7.5kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
15 HP (11kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
20 HP (15kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
25 HP (18.5kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
30 HP (22kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
40 HP (30kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
50 HP (37kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
60 HP (45kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
75 HP (55kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
100 HP (75kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
150 HP (90kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
175 HP (110kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
200 HP (132kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
250 HP (160kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
300 HP (200kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”
350 HP (250kW) IP20 / NEMA 4X / NEMA 4X “switched”